Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Milutkowo z 20 stycznia 2017r.

 

§ 1. Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Milutkowo;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.milutkowo.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 2 ust. 2.3 niniejszego regulaminu będący stroną Umowy sprzedaży zawartej z klientem w ramach Sklepu Milutkowo;
 7. Towar/Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.milutkowo.com.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.milutkowo.com.pl, prowadzony jest przez firmę BUDMIT z siedzibą w Łodzi 90-723, ul. Zachodnia 107/lok.14a, NIP 7251753485.

2.4. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sklepmilutkowo@gmail.com.

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.milutkowo.com.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie  są wykonane ręcznie z zachowaniem należytej staranności, ze względu na swoją unikatowość egzemplarze mogą się nieznacznie różnić od siebie.


§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Do korzystania ze Sklepu internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W wypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu i adres e-mail. W przypadku przedsiębiorców wymagane jest również podanie nr NIP.

3.5. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.milutkowo.com.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. Stroną umów sprzedaży Produktów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


§5. Dostawa

5.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

5.2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy podane są na stronie Sklepu dostępnej pod linkiem: milutkowo.com.pl/Czas-i-koszty-dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych Produktów wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

5.5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 14 dni roboczych – chyba że strony ustaliły inaczej, w każdym przypadku realizacja zamówień (dostarczenie Towarów objętych zamówieniem) nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku większych zamówień sklep zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż podany powyżej.

5.6. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie, najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie o tym fakcie poinformowany i otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin przesyłki Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń. Możliwe jest również, na wyraźne życzenie Klienta, dokonanie innych ustaleń niż opisane powyżej.

5.7. Towar nie jest wysyłany w opcji za pobraniem.


§6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 43 1050 1461 1000 0090 4516 8060, podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz imię, nazwisko lub nazwę kupującego,

b) płatnością w systemie Płatności Shoper - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

6.3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen, jednakże zmienione ceny nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą cen.

6.4. Sprzedawca dołącza fakturę VAT do zamówienia lub przesyła na podany przez kupującego adres e-mail.


§7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: BUDMIT 90-723 Łódź, ul. Zachodnia 107/lok.14a lub na adres mailowy: sklepmilutkowo@gmail.com.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dowolnej treści, z której wynikać będzie wola odstąpienia od umowy.

7.5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, adres do zwrotu zostanie przekazany po otrzymaniu oświadczenia o zwrocie. Prosimy nie wysyłać produktu na adres siedziby Sklepu, ponieważ pod tym adresem jest wyłącznie biuro i przesyłka nie zostanie odebrana.

7.6. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej, nie będzie nosił śladów używania, nie będzie uszkodzony, oraz będzie posiadał dołączony dowód potwierdzający zakup Produktu w Sklepie.

7.7. Zwrotowi nie podlegają Produkty wyczerpujące znamiona zamówień specjalnych, to jest szytych na zamówienie oraz spersonalizowanych wykonywanych przez Sklep. Produkt zyskuje status zamówienia specjalnego np. od momentu indywidualnego wyboru tkaniny, podania niestandardowych wymiarów.

7.8. Po otrzymaniu zwrotu , Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Towarów wraz z kosztami wysyłki) na wskazany przez Zamawiającego rachunek konta bankowego.

7.9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

7.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Wszelkie reklamacje Produktów zakupionych w Sklepie należy przesyłać pisemnie, na adres Sprzedawcy BUDMIT 90-723 Łódź, ul. Zachodnia 107/lok.14a lub na adres mailowy: sklepmilutkowo@gmail.com, wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu w Sklepie.

8.2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

8.3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

8.4. Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

8.5. Postanowienia ust. 8.1. do 8.4. nie dotyczą Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

8.6. Klienci niebędący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.

8.7. Adres do zwrotu zostanie przekazy po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Produktu. Prosimy nie wysyłać produktu na adres siedziby Sklepu, ponieważ pod tym adresem jest wyłącznie biuro i przesyłka nie zostanie odebrana.

 

§9. Dane osobowe

9.1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

9.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów czy potrzeby płatności.

9.3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

9.4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Sprzedawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Sprzedawcy.

 

§10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

10.2. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd Rejonowy właściwy Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.milutkowo.com.pl/pl/i/Regulamin/3 i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

10.4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

10.5. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

10.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl